Aktualności

Ciężar dowodu w postępowaniu likwidacyjnym - obowiązki poszkodowanego i ubezpieczyciela.

Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 grudnia 1998 roku (sygn. akt. II CKN 114/98), na ubezpieczającym ciąży obowiązek wskazania tylko takich faktów, jak zawarcie umowy ubezpieczenia, opłacanie składki oraz powstanie szkody wskutek wypadku objętego ubezpieczeniem. W orzeczeniu zaś z dnia 7 sierpnia 2003 roku. (sygn. akt. IV CKN 387/01) Sąd Najwyższy, potwierdzając prawo poszkodowanego do otrzymania pełnego odszzkodowania niezależnie od faktu dokonania naprawy, stwierdził także, że w postępowaniu likwidacyjnym poszkodowany ma niewielkie obowiązki proceduralne, do których należy, oprócz wystąpienia z wnioskiem zgłoszenia szkody, przede wszystkim udokumentowanie szkody powstałej na skutek wypadku ubezpieczeniowego, natomiast zasadniczy ciężar tego postępowania spoczywa na zakładzie ubezpieczeń. Pogląd taki sformułował także Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 25 sierpnia 1994 roku. Warto także zauważyć, że w wyroku z dnia 19 września 2002 roku (sygn. akt. V CKN 1134/00) Sąd Najwyższy podkreślił, że zakład ubezpieczeń ma obowiązek zgłoszenia zawiadomienia o wypadku, samodzielnego przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, tj. ustalenia zarówno przesłanek swej odpowiedzialności, jak i okoliczności wypadku i wysokości szkody. Podkreślił także, że obowiązku tego ubezpieczyciel nie może przerzucić na inne podmioty.

Masz pytanie do artykułu?

* *
*
(zab. antyspamowe)

* Pola obowiązkowe