Aktualności

ZAUFAJ SPECJALISTOM - EuroOmega członek - założyciel Polskiej Izby Odszkodowań

Kodeks Etyki Polskiej Izby Odszkodowań artykułuje podstawowe ideały i wartości etyczne przyświecające wszystkim podmiotom działającym na rynku odszkodowań i zrzeszonych w Polskiej Izbie Odszkodowań. W związku z powyższym jako członkowie - założyciele Polskiej Izby Odszkodowań w relacjach z Klientem opieramy się na następujących zasadach:
- członkowie PIO działają uczciwie i rozażnie z poszanowaniem interesu Klientów tak by dobro Klienta było zawsze na pierwszym miejscu,
- członkowie PIO prowadzą działalność z najwyższą starannością dbając o to, by osoby działające w ich imieniu w kontaktach z Klientem prezentowały odpowiednią postawę etyczną i miały odpowiednie kompetencje,
- członkowie PIO działają w sposób budzący zaufanie i z pełnym poszanowaniem praw Klienta,
- członkowie PIO zmierzają w swoich działaniach do jak najlepszego poznania potrzeb swoich Klientów, w takim zakresie, w jakim może to znaleźć zastosowanie przy tworzeniu indywidualnej oferty obsługi Klienta,
- członkowie PIO chronią informacje o Klientach i dbają o to, by informacje te były wykorzystywane zgodnie z prawem i ich przenaczeniem,
- członkowie PIO zapewniają Klientowi jasną i rzetelną informację o oferowanych usługach oraz o związanych z nimi kosztach, ryzyku i możliwych do osiągnięcia korzyściach, ułatwiając Klientowi dokonanie właściwego wyboru oferty,
- członkowie PIO starannie, rzetelnie i terminowo rozpatrują reklamacje Klientów, korzystając w miarę potrzeby z polubownych form rozstrzygania sporów.

Masz pytanie do artykułu?

* *
*
(zab. antyspamowe)

* Pola obowiązkowe